(zamówienie o wartości nieprzekraczającej 30.000 euro)

Miejski Zespół Przychodni Rejonowych w Zgierzu ogłasza konkurs ofert na: Wykonanie tablic informacyjnych dla projektu pn.: „Wdrożenie elektronicznej dokumentacji pacjenta, e-Rejestracja, ucyfrowienie RTG w ramach Poddziałania VII.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 dla Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych w Zgierzu.

Poniżej załączniki do pobrania w formacie pdf (skan ogłoszenia o konkursie, wzór oferty, wzór umowy).

Zaproszenie do złożenia ofert

Zał. nr 1 Formularz oferty

Zał. nr 2 Opis przedmiotu zamówienia

Zał. nr 3 Wizualizacja tablicy

Zał. nr 4 Wzór umowy


INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU KONKURSU OFERT NA WYKONANIE TABLIC INFORMACYJNYCH (data zamieszczenia 03.09.2018)

Unieważnienie postępowania