DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI MIEJSKIEGO ZESPOŁU PRZYCHODNI REJONOWYCH W ZGIERZU

Miejski Zespół Przychodni Rejonowych w Zgierzu  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: https://przychodnie.zgierz.pl/

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności i wyłączeń wymienionych poniżej:
Niezgodności:
• część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
• brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
• nie wszystkie dokumenty PDF są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, brak znaczników sekcji nawigacyjnych czy tytułów, itp.),
• nie wszystkie pliki tekstowe (PDF, DOC, itp.) są dostępne w warstwie tekstowej (czyli dostępne w wyszukiwaniu pełnotekstowym, umożliwiające indeksowanie treści wyszukiwarkom internetowym, a także odczytywanie przez syntezatory mowy).
Wyłączenia:
• mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Deklarację sporządzono dnia:  2022.03.30
Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-08-28. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Koordynator do spraw dostępności w MZPR
Beata Klink
e-mail: sekretariat@przychodnie.zgierz.pl
telefon: 506 767 010

Każdy ma prawo:
• zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
• zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
• wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:
• dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
• wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
• wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, rozpatrzenie powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego drogą pocztową lub drogą elektroniczną na adres:
• Organ nadzorujący: Dyrektor MZPR w Zgierzu
• Adres: 95-100 Zgierz, ul. Łęczycka 24A
• E-mail: sekretariat@przychodnie.zgierz.pl
• Telefon: 506 767 010
Skargę można złożyć również do  Rzecznika Praw Obywatelskich (https://bip.brpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich)

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Przychodnia Rejonowa nr 1 przy ul. Fijałkowskiego 2 w Zgierzu

Dostępność wejścia do budynku

Do budynku prowadzi wejście od ul. Fijałkowskiego. Wejście dostosowane jest dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu. Znajduje się tu platforma oraz drzwi aluminiowe duże z uchwytem do otwierania. Istnieje możliwość poruszania się na wózku.

Dostęp korytarzy, schodów i platformy

Dostępne dla wszystkich są: parter, jak i piętro budynku. Na tych kondygnacjach znajdują się pomieszczenia medyczne dostępne dla pacjentów. Po piętrach tych można poruszać się na wózku. Z parteru na pierwsze piętro prowadzą schody a dla osób z dysfunkcją ruchu dostępna jest platforma.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku. Przychodnia nie posiada dodatkowych dostosowań, jak: pętla indukcyjna, oznaczeń w alfabecie brajla ani tablic w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Przy budynku znajduje się jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych ogólnodostępne.

Przychodnia Rejonowa nr 2 przy ul.Rembowskiego w Zgierzu

Dostępność wejścia do budynku

Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Rembowskiego. Wejście dostosowane jest dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu. Znajduje się tu pochylnia z  poręczami. Drzwi aluminiowe duże z uchwytem do otwierania. Istnieje możliwość poruszania się na wózku.

Dostęp korytarzy, schodów i platformy

Dostępny dla wszystkich jest parter Na tej kondygnacji znajdują się pomieszczenia medyczne dostępne dla pacjentów. Po parterze można poruszać się na wózku.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku. Przychodnia nie posiada dodatkowych dostosowań, jak: pętla indukcyjna, oznaczeń w alfabecie brajla ani tablic w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Przy budynku nie ma miejsca parkingowego dla niepełnosprawnych.

Przychodnia Rejonowa nr 3 przy ul. Łęczyckiej 24A w Zgierzu

Dostępność wejścia do budynku

Do budynku prowadzą dwa wejścia od ul. Łęczyckiej. Wejścia dostosowane są dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu. Znajdują się tu pochylnie z  poręczami. Drzwi aluminiowe duże z uchwytem do otwierania. Istnieje możliwość poruszania się na wózku.

Dostęp korytarzy, schodów i platformy

Dostępne dla wszystkich są: parter, jak i piętro budynku. Na tych kondygnacjach znajdują się pomieszczenia medyczne dostępne dla pacjentów. Po piętrach tych można poruszać się na wózku. Z parteru na pierwsze piętro prowadzą schody a dla osób z dysfunkcją ruchu dostępna jest platforma.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku. Przychodnia nie posiada dodatkowych dostosowań, jak: pętla indukcyjna, oznaczeń w alfabecie brajla ani tablic w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Przy budynku znajduje się jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych ogólnodostępne.

Przychodnia Rejonowa nr 4 przy ul. Staffa w Zgierzu

Dostępność wejścia do budynku

Do budynku prowadzą trzy wejścia. Jedno wejście dostosowane jest dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu. Znajdują się tu platforma dla niepełnosprawnych. Drzwi aluminiowe duże z uchwytem do otwierania. Istnieje możliwość poruszania się na wózku.

Dostęp korytarzy, schodów i platformy

Dostępny dla wszystkich jest parter. Na tej kondygnacjach znajdują się pomieszczenia medyczne dostępne dla pacjentów. Po kondygnacji można poruszać się na wózku.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku. Przychodnia nie posiada dodatkowych dostosowań, jak: pętla indukcyjna, oznaczeń w alfabecie brajla ani tablic w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Przy budynku znajduje się jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych ogólnodostępne.

Data publikacji strony internetowej: 2022 -09-01.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022 -09-01.